Chức năng - Nhiệm vụ - Cơ cấu tổ chức

6/9/2022 9:38:29 AM

I.       Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong các lĩnh vực:

1.       Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học; ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo nghề, bồi dưỡng ngắn hạn; sản xuất dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, cơ khí và xây dựng.

2.       Nghiên cứu các cơ chế chính sách, định hướng, chiến lược,kế hoạch phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, công nghệ , xã hội và nhân văn theo nhiệm vụ được tỉnh giao. Tổ chức triển khai và chuyển giao kết quả nghiên cứu, phổ biến kiến thức, thông tin và ngôn ngữ, văn hóa, giáo dục, xã hội và thức hiện các dịch vụ tư vấn, bồi dưỡng, giảng dạy theo yêu cầu xã hội.

II. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu chọn, tạo các giống cây trồng, có năng suất, chất lượng phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh Thanh Hóa. Chế tạo được các thiết bị tưới trong nông nghiệp và xử lí môi trường.

2. Hợp tác với các tổ chức khoa học của Trung ương, các địa phương, các ngành, các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của Nhà nước trong việc nghiên cứu các lĩnh vựcNông lâm ngư ngiệp, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và bảo vệ môi trường, khoa học xã hội nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa và đất nước.

 3. Bảo tồn, lưu giữ và khai thác  hợp lí nguồn gen quý hiếm; bảo vệ đa dạng sinh học, xưt lí ô nhiễm môi trường. Tham gia công tác đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn, phục vụ đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và bảo vệ môi trường, tạo địa bàn rèn nghề, thực hành, thực tập cho sinh viên, cụ thể: Tổ chức các lớp đào tạo nghề sơ cấp, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về các lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp, công nghệ sinh học, môi trường... theo yêu cầu của xã hội.

4. Tổ chức hoạt động tư vấn xây dựng hồ sơ chứng nhận chất lượng, chứng nhận OCOP sản phẩm nông lâm ngư nghiệp; Thiết kế và xây dựng chương trình hội thảo, các chuyên đề khoa  học trong tỉnh và khu vực; Tổ chức các hoạt động liên kết về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đối với các đơn vị ngoài trường; Tổ chức các hoạt  động dịch vụ trong lĩnh vực Nông – lâm – ngư ngiệp, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và bảo vệ môi trường; Xây dựng nguồn dữ liệu để cung cấp những thông tin bách khoa về các dân tộc và các khu vực vùng miền ở Thanh Hóa.

III. Cơ cấu tổ chức

1.       01 Giám đốc; 

2.       01  Phó giám đốc; 

3.       Tổ công tác Hành chính – tài chính kế hoạch;

4.       Tổ nghiên cứu khoa học và Tổ bồi dưỡng đào tạo ngắn hạn;

5.       Lao động hợp đồng;  lao động được hợp đồng theo nhiệm vụ công việc, đề án.