Thông tin cán bộ

6/9/2022 9:41:22 AM

                   THÔNG TIN BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CHUYÊN VIÊN CỦA TRUNG TÂM

s             TT

Họ và tên

Chức vụ

Mã ngạch

email

Thường trú

Đảng viên

  1.  

Vũ Văn Chiến

Q.GĐ

 

vuvanchien@hdu.edu.vn

 TPTH

x

  1.  

Trần Ngọc Lợi

PGĐ

 

tranngocloi@hdu.edu.vn

TPTH

x

  1.  

Lê Bá Tuấn

CV

 

lebantuan@hdu.edu.vn

TPTH

x

  1.  

Lê Thị Dung

CV

 

ledung@hdu.edu.vn

TPTH

x

  1.  

Nguyễn Thị Thu Huyền

CV

LĐHĐ

 

 TPTH

 

  1.  

Đậu Thị Bình

CV

LĐHĐ

daubinh1982@gmail.com

TPTH

x

  1.  

Lê Thị Quế

CV

LĐHĐ

quele151282@gmail.com

 Thiệu Hóa