Giới thiệu

6/3/2022 4:21:43 PM

Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao Khoa học công nghệ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo quyết định số 575/QĐ-ĐHHĐ ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức trên cơ sở sáp nhaanpj 2 đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân vă, Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng khoa học công nghệ

Tên tiếng Việt: Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao Khoa học công nghệ.

Tên viết tắt: Trung tâm NC,UD & CGKHCN

Tên viết bằng tiếng Anh: 

Center for Research, Application and Transfer of Science and  Technology.

Người đứng đầu: Vũ Văn Chiến - Chức vụ: Q. Giám đốc

Điện thoại: 0914812789;    Email: vuvanchien@hdu.edu.vn

Trụ sở chính: Số 565, Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hoá.

Điện thoại: 02373229797;            fax: 02373 910475;

Email: ttncudkhcn@hdu.edu.vn

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Hồng Đức